Národní průkaz pro průvodce

23.6.2021 | Martina Košlíková

Zákonem č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č.  159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, byla přijata právní regulace průvodcovské činnosti.
Všichni průvodci musí být po celou dobu výkonu činnosti na území ČR označeni na viditelném místě Českým národním průkazem průvodce cestovního ruchu. Výkon činnosti průvodce bez označení průkazem bude sankcionován pokutou do výše 10 000 Kč. 

Průkazy vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ve dvou stupních.

  • Průkaz I. stupně s textem "bez odborné způsobilosti" v češtině a angličtině je vydáván na základě smluvního vztahu k cestovní kanceláři nebo držitelům živnostenského oprávnění. 
  • Průkaz II. stupně s textem "s odbornou způsobilostí" v češtině a angličtině je vydáván na základě prokázané odborné způsobilosti Průvodce cestovního ruchu. 

Je na rozhodnutí cestovní kanceláře/agentury/spotřebitele, zda se rozhodne využít služeb průvodce s průkazem I. nebo II. stupně. 
V případě, že CK/CA požaduje od průvodce další kvalifikaci (např. Průvodce Prahou, Průvodce 
Židovského muzea, jazykovou kvalifikaci) je třeba si tuto skutečnost nechat od průvodce doložit 
příslušným dokladem. Na Českém národním průkazu průvodce specializace a jazyková znalost uvedena není. 

ACK ČR upozorňuje, že bohužel samostatná kvalifikace Průvodce Prahou není ze strany MMR akceptována jako kvafilace s odbornou způsobilostí. ACK ČR a ČUCR tuto skutečnost rozporují a snaží se zajistit nápravu.

Skutečnost, zda je průvodce držitelem průkazu lze ověřit přímo na webových stránkách MMR   https://mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/seznam-pruvodcu
Vzhledem k situaci v jarním období jsou průkazy vydávány postupně. Seznam je pravidelně aktualizován
o nově vydané průkazy. 

Informace k možnosti podání žádosti o průkaz naleznete na https://mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/faq

MMR doposud nezpracovalo všechny podané žádosti, někteří průvodci tak bohužel doposud nemají vydaný průvodcovský národní průkaz. Odvolat se mohou v případě kontroly na MMR, kde mají podanou žádost.

Vzory průkazů naleznete také na portále MMR na : https://mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/cesky-narodni-prukaz-pruvodce