Partnerství .

Lze vyloučit neočkovaný ze zájezdu?

16.9.2021 | Martina Košlíková

Aktuální situace s dopady covid-19 a očkováním vyvolává diskuzi jak přistupovat ke klientům, kteří jsou/nejsou naočkováni.

Musíme odlišit dvě situace:

Situace 1 (celkem jasná situace):

Cestovní kancelář uzavřela se zákazníkem smlouvu o zájezdu, aniž by mu sdělila, že očkování je podmínkou účasti na zájezdu. Tento požadavek zavedla až následně, ačkoli destinace očkování jako jedinou možnost vstupu nepožaduje. V tomto případě změnila cestovní kancelář jednostranně podmínky smlouvy po uzavření smlouvy. To může však učinit pouze v situaci, kdy jí vnější okolnosti objektivně brání službu poskytnout v ujednaném rozsahu. To by bylo ale jedině v případě, že by po uzavření smlouvy najednou destinace očkování požadovala, což není ten případ. Jinými slovy, cestovní kancelář nemůže jednostranně změnit podmínky smlouvy a požadovat po uzavření smlouvy, aby se zákazník naočkoval proti Covidu-19.

Situace 2 (trochu sporná situace):

Cestovní kancelář požaduje očkování paušálně pro všechny zákazníky od určitého data, nebo pro určité zájezdy, ačkoliv destinace umožňuje vstup i neočkovaným. Zákazník tedy již při uzavření smlouvy ví, že musí splnit požadavek očkování a posuzujeme tak, zda je tato podmínka cestovní kanceláře diskriminační ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že ne každé rozdílné zacházení při poskytování služeb je nutně diskriminační. Pokud je rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a zvolené prostředky k dosažení tohoto legitimního cíle jsou přiměřené a nezbytné, nebude rozdílné zacházení diskriminací. Legitimním cílem je myšlena ochrana jiného práva či ohroženého veřejného zájmu. V tomto případě by jím musela být ochrana jiného zákazníka nebo zvýšená rizika na straně cestovní kanceláře v případě účasti neočkovaného zákazníka v příslušné destinaci. Přiměřeným a nezbytným požadavkem cestovní kanceláře by pravděpodobně nebyl absolutní zákaz účasti neočkovaných, který by neumožňovalo výjimky pro určité kategorie osob. Je správné se ptát, zda tento požadavek diskriminuje neočkované, například kategorii dětí mladších 12ti let nebo ty, kteří nemohou očkování podstoupit ze zdravotních důvodů. V ČR se sice vyskytla z pohledu (ne)diskriminace extrémní rozhodnutí, a to v tom smyslu, že odmítnutí ubytování Rusů (mohou se ubytovat jen ti, kteří odsoudí okupaci Krymu) nebylo Ústavním soudem shledáno jako diskriminační. Nicméně v daném případě šlo o souboj mezi právem na realizaci politického přesvědčení na jedná straně a zákazem diskriminace na druhé straně. To však v případě podmínky poskytování služby jen očkovaným proti covidu chybí.

Na základě výše uvedeného se domníváme, že v situaci 2 je stanovení podmínky očkování proti Covid-19 možné, ale je potřeba vážit přiměřenost tohoto opatření vzhledem k charakteru zájezdu, destinaci, velikosti skupiny, včetně případných výjimek z této povinnosti.

Zdroj: AK Holubová 2021

Reklama - mediální partner .